Allmänna villkor

1) Betalningsalternativ
Valutan som anges är SEK exkl. moms.

1.1) Faktura
Betalningsvillkor 10 dagar, avtalskunder enligt avtal. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 18%. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker.

1.2) Kortbetalning
Kortbetalning sker vid utlämning hos Västeråskopias AB.

1.3) Banköverföring
Vid ej godkänd kreditupplysning/rating tillämpar vi förskottsbetalning. Betalning sker då på bankgiro nr. 356-7146, ange ordernummer som meddelande.

2) Allmänt
Västeråskopia AB tillämpar dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor (Allmänna villkor) för samtliga avtal med kunder. De gäller även för samtliga kommande affärsförbindelser och avtal, för vilka dessa allmänna villkors tillämplighet inte särskilt avtalats.

Västeråskopia AB accepterar inte avvikande allmänna villkor som tillämpas av kunden, med mindre än att Västeråskopia AB, innan avtal ingåtts, skriftligen godkänt dessa. I sådant fall gäller kundens allmänna villkor endast för det avtal, för vilket deras tillämplighet uttryckligt avtalats. Västeråskopia AB s allmänna villkor äger även tillämpning om Västeråskopia AB fullgör avtalet utan förbehåll, med kännedom om att kunden tillämpar avvikande villkor.

3) När avtal ingås
Kundens beställning utgör ett anbud till Västeråskopia AB. Västeråskopia AB accepterar anbudet genom att tillställa kunden sin uppdragsbekräftelse. När E-post med uppdragsbekräftelsen (Din beställning är godkänd) inkommer till kunden, har ett bindande avtal ingåtts. Under produktionen så kan det tillkomma kostnader som exempelvis layoutförändring och emballage.

Även om kunden skulle ange en avvikande leveransadress, innebär det inte att avtal ingås med innehavaren av denna adress. Beställaren är avtalspart, såvida inte beställaren uppvisat fullmakt att handla i annans namn och Västeråskopia AB uttryckligen bekräftar att avtal ingåtts med huvudmannen.

Västeråskopia AB förbehåller sig rätten att inte ingå avtal liksom att häva ingångna avtal utan skyldighet att utge ersättning, om innehållet i det material som kunden överfört för tryck strider mot lag, allmän ordning eller goda seder i Sverige, allt enligt Västeråskopia AB:s egen bedömning.

Avtalet omfattar produktion av trycksaker enligt kundens anvisning och data. Transport ombesörjes genom att Västeråskopia AB anlitar transportör (transportköp).

4) Priser
Samtliga priser på www.vasteraskopia.se är exklusive moms, frakt och emballage, om inget annat anges. Priserna på www.vasteraskopia.se inkluderar ej ev. korrigering & layoutarbete av material. Med reservation för eventuella tryckfel eller prisändringar.

5) Fakturering, förfallotid m.m.
Vi fakturerar företag, föreningar, offentlig förvaltning efter sedvanlig kreditupplysning. Faktura sänds som PDF på e-post. Kredittiden är 10 dagar netto. Vid påminnelse debiteras påminnelseavgift om 60 kr. Härefter sänds fakturan vidare för vidare inkassoåtgärder/indrivning. Vid krav/inkasso debiteras lagstadgad kravavgift om 180 kr, för näringsidkare förseningsavgift om 450kr.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta fakturor till valfritt låneinstitut utan föregående meddelande till kund. Vi förbehåller oss rätten att efter kreditbedömning neka faktura och sända leverans mot postförskott eller förskottsbetalning. Vid försäljning till privatpersoner så kan vi tillämpa förskottsbetalning.

6) Leverans, dröjsmål mm
Angivna leveranstider gäller endast för leverans inom Sverige. Alla leveranstider anges i arbetsdagar. Med arbetsdag avses måndag till fredag med undantag för allmänna helgdagar.

Gentemot kund som är näringsidkare gäller följande. Västeråskopia AB ansvarar endast för skador som uppkommer på varan (direkta skador) genom uppsåtligt eller vårdslöst handlande hos Västeråskopia AB.

Under inga omständigheter ansvarar Västeråskopia AB för skada som uppkommit i samband med frakt.

Under inga omständigheter ansvarar Västeråskopia AB för utebliven vinst, annan förmögenhetsskada eller ideell skada hos kunden som påverkats av ev. försenad vara. Under inga omständigheter utgår ersättning för förlust i kundens näringsverksamhet.

Är varan skickad inom avtalad leveranstid utgår ingen ersättning. Västeråskopia AB ansvarar ej för ev. fraktförseningar.

7) Force majeure
Västeråskopia AB ansvarar inte för leverans- och produktionsförseningar pga. Force majeure eller annan omständighet, som väsentligt försvårar uppfyllelsen av avtalet eller gör den omöjlig (särskilt strejk, blockad, myndighetsföreskrift och annat oförutsett hinder), vilket ligger utanför Västeråskopia AB:s ansvarsområde och som är av väsentlig betydelse för produktion eller leverans av varan, även om omständigheten inträffade hos leverantör eller underleverantör till Västeråskopia AB eller hos transportören.

Vid hinder enligt ovan äger Västeråskopia AB rätt att uppskjuta produktion resp. leverans under den tid hindret föreligger jämte en skälig inkörsperiod, eller gentemot kund som är näringsidkare efter eget val häva hela avtalet eller den del som ännu inte uppfyllts. En kund som är konsument äger inte kräva att Västeråskopia AB fullgör avtalet, om omständigheten enligt ovan utgör ett hinder som Västeråskopia AB inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga jämfört med kundens intresse av att avtalet fullgörs.

Västeråskopia AB kommer utan dröjsmål att meddela kunden om hinder enligt denna föreskrift inträffar.

8) Tryckdata & granskningsskyldighet

Västeråskopia AB utför samtliga tryckuppdrag endast på grundval av den tryckdata som kunden överlämnar. Vid avvikande format eller specifikation kan ett felfritt tryck inte garanteras.

Kunden är skyldig att omsorgsfullt granska sina tryckdata innan de överförs till Västeråskopia AB avseende deras lämplighet för tryck. Kunden ansvarar för alla fel i trycksaken som uppkommer pga. fel i tryckdata, såsom mått, färger, stavfel, bilder, lagersammansättningar, upplösning och övriga tekniska delar. Västeråskopia AB kontrollerar inte överförd tryckdata om kunden inte bett om detta. På kundens uttryckliga begäran kan Västeråskopia AB granska och korrigera ev. fel i kundens data mot överenskommen ersättning. Västeråskopia AB ansvarar inte för fel som uppkommer vid konvertering av data till de format som Västeråskopia AB använder. Kunden ansvarar själv för konverteringsrisken.

Om kunden inte överför data i CMYK-modus äger Västeråskopia AB rätt att konvertera dessa. Konvertering av RGB-data eller ICC-färgprofiler medför alltid avvikelser i färg jämfört med originalet. Kunden ansvarar själv för sådana avvikelser. Sker överföring av data i annan än CMYK-modus, görs konverteringen på kundens egen risk.

Korrektur översänds alltid till kunden då Västeråskopia AB kontrollerat tryckdata.

9) Fel i varan & reklamationer
Gentemot kund som är näringsidkare svarar Västeråskopia AB för fel i varan, om varan avseende art, upplaga eller kvalitet avviker från vad som följer enligt avtalet, eller om varan avviker från uppgifter som Västeråskopia AB har lämnat vid avtal och som kan antas ha inverkat på avtalsslutet. Mängdavvikelser om upp till 10% av den beställda upplagan utgör inget fel. Betalningsskyldighet uppkommer endast för den faktiskt levererade mängden. För det fall endast del av leverans uppvisar fel, äger kunden inte rätt att göra gällande påföljder för fel i varan avseende hela leveransen. Kunden är skyldig att undersöka varan omedelbart efter mottagningen. Fel i levererad vara skall reklameras till Västeråskopia AB inom 5 arbetsdagar fr o m dagen för mottagandet.

Västeråskopia AB ansvarar inte för fel som endast beror på att kunden inte beaktat vad som ovan anges om tryckdata och granskningsskyldighet. Det gäller särskilt för trycksaker som innehåller RGB-färger, med för låg upplösningen eller där skrifttyper används som inte är inbäddade. Mindre färgavvikelser utgör inget fel i varan. Det gäller även vid färgavvikelser jämfört med tidigare uppdrag som tryckts av Västeråskopia AB. Om du beställer som privatperson gäller enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 2 kap 5 §: ”Avser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att det inte skall finnas någon ångerrätt.” Skräddarsydda trycksaker tillhör denna kategori av varor och därmed upphävs ångerrätten vid köp av trycksaker från Västeråskopia AB.

10) Personuppgifter
Västeråskopia AB samlar in besöksstatistik över bland annat: antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer från och vilka sökmotorer och sökord som använts för att komma till oss. Detta ger oss en bild av vad som kan förändras, förbättras eller tas bort. Vi kan även se namnet på din domän och värddator. Vi sparar IP-numret från den dator (server) du använder, vilken browser du använder och vilket operativsystem. Dessutom sparar vi datum och tid du kom in på vår webbplats och varifrån du länkade dig. Denna information lämnas inte ut, utan används bara för att förbättra vår webbplats och presentera innehållet bättre så att besökarna hittar rätt. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress, eller annan personlig information. Om du registrerat dig som kund hos vasteraskopia.se direkt genom oss hamnar dina uppgifter i vår databas. Denna databas är strikt konfidentiell och hanteras endast av dem som arbetar för Västeråskopia AB. Databasen kommer aldrig att visas eller säljas till tredje part.

11) Tvist
Tvister i anledning av detta avtal, dess tillkomst, tolkning eller tillämpning och därur härflytande rättsförhållande skall avgöras av Västmanlands Tingsrätt.